Google

Visit Udupi and have Darshan of Lord Sri Krishna

Thursday, March 15, 2007

Ekadashi - Fasting Day

Today (15-03-2007, Thursday) is Ekadashi. We should fast on Ekadashi day.

KPÁzÀ²


ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÁUÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀ£É ¢£ÀªÉà 'KPÁzÀ²'. F ¢£À ¸ÀÆAiÀÄð ºÁUÀÄ
ZÀAzÀæ QgÀt ©zÀÝ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÁgÀzÀÄ. ¤ÃgÀ£ÀÆß PÀÄrAiÀÄĪÀAw®è. KPÉAzÀgÉ F
¢£ÀzÀ°è DºÁgÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ zÉÆõÀ¥ÀÇjvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. zÉúÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß
PÉr¸ÀÄvÀÛzÉ.UÉÆêÀiÁA¸À ¨sÀPÀêt, ªÀÄzÀå¥Á£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ zÉúÀzÀ°è , ªÀÄ£À¹ì£À°è
GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄ KPÁzÀ²Ã DºÁgÀ¢AzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ gÀPÀêuÉUÉ
, ¨sÀUÀªÁ£ï ªÉÃzÀªÁå¸ÀgÀ ºÁUÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀiÁwUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ®Æ J®ègÀÆ
KPÁzÀ² G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

Visit Udupi and have Darshan of Lord Sri Krishna

More young people suffering heart attacks

‘More young people suffering heart attacks’
DH 11th Sept 06, New Delhi, PTI:

Changing lifestyles and increasing stress levels are taking a toll on the generation next in India, where a staggering 80 lakh of people below the age of 40 are suffering heart attacks every year.

This alarming data has raised concern among doctors, and one of the country’s top cardiologists, Upendera Kaul, has called for greater awareness among Indian youths on the impacts of work stress and lifestyle.

Dr Kaul, the director and head of the cardiology department of the Fortis group of hospitals, on Sunday pointed out that in sharp contrast to the West, as many as 40 per cent of those who get heart attacks in India are below the age of 40.

“In India nowadays more and more young people are becoming prone to heart diseases due to stress at the workplace, competition and urbanisation, which often results in less exercise and more smoking,” he said.

At least seven to eight crore people in India have heart diseases, according to very conservative estimates. Of these, 25 per cent or nearly two crore people actually suffer an attack that can be catastrophic, he said.

Dr Kaul said that an early recognition of symptoms and prompt treatment are extremely important for reducing the mortality rate due to heart attacks.

Most deaths from heart attacks occur within the first hour after the onset of chest pain, he said. The mortality rate can be as high as 20 to 25 per cent if the treatment is inadequate or improper, he warned.

Heart Attacks and drinking warm water....

Heart Attacks and drinking warm water....
This is a very good article. Not only about the warm water after your meal, but about heart attacks. This makes sense... the Chinese and Japanese drink hot tea with their meals...not cold water...maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain... For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It isnice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion. Once this "sludge" reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal. A serious note about heart attacks: You should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more we know the better chance we could survive... A cardiologist says if everyone who gets this mail sends it to 10 people, you can be sure that we'll save at least one life. Read this...It could save your life!!

**Please be a true friend and send this article to all your friends you care about.

Wednesday, March 14, 2007

Serving food Traditional Way


ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸುವ (ಬಳಸುವ) ವಿಧಾನ

೧.ಉಪ್ಪು
೨.ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
೩.ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ
೪.ಕೂಸುಂಬ್ರಿ(ಹೆಸರು ಬೇಳೆ)
೫.ಕೂಸುಂಬ್ರಿ(ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ)
೬.ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
೭.ಪಲ್ಲ್ಯ (ಅಳಸಂಡೆ , ಬೀನ್ಸ್,ಇತ್ಯಾದಿ )
೮.ಪಲ್ಲ್ಯ (ಹಲಸು , ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ , ಇತ್ಯಾದಿ)
೯.ಚಿತ್ರಾನ್ನ
೧೦.ಹಪ್ಪಳ
೧೧.ಸಂಡಿಗೆ
೧೨.ಕಡುಬು
೧೩.ಅನ್ನ
೧೪.ತೊವ್ವೆ
೧೫.ಸಿಹಿಗೊಜ್ಜು
೧೬.ಸಾರು
೧೭.ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು
೧೮.ಪೋಡಿ (ಗುಳ್ಳದ , ಗೆಣಸು , ಇತ್ಯಾದಿ)
೧೯.ಮೆಣಸ್ ಕಾಯಿ
೨೦.ಗೋಳಿ ಬಜೆ
೨೧.ಅವಿಲ್
೨೨.ಗಟ್ಟಿ ಬಜೆ
೨೩.ಹುಳಿ (ಗುಳ್ಳದ , ಸೌತೆ , ಕುಂಬಳಕಾಯಿ,ಇತ್ಯಾದಿ)
೨೪.ಭಕ್ಶ್ಯ (ಮೈಸೂರುಪಾಕ್ , ಚಿರೊಟಿ ಹಾಲು , ಇತ್ಯಾದಿ)
೨೫.ಗೊಜ್ಜಂಬಡೆ
೨೬.ಹೋಳಿಗೆ (ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ , ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ , ರವೆ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ)
೨೭.ವಾಂಗಿ ಬಾತ್
೨೮.ಭರತ
೨೯.ಪರಡಿ ಪಾಯಸ
೩೦.ಮೊಸರು
೩೧.ಮಜ್ಜಿಗೆ

Food and Mind (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು)

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು

"ಅನ್ನಂ ಆಶ್ರಿತಂ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ" (ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು).
ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗವು ಮಲ-ಮೂತ್ರವಾಗಿ , ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ರಕ್ತವಾಗಿ , ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Tuesday, February 13, 2007

ಉಡುಪಿ ಅಡುಗೆ

ಉಡುಪಿ ಅಡುಗೆ
--------------
ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ
ಕೋಸಂಬರಿಗಳು
ಚಟ್ನಿ ಗಳು
ಪಲ್ಲ್ಯಗಳು
ಚಿತ್ರಾನ್ನಗಳು
ಸಾಸಿವೆ (ಸಾಸ್ಮಿ)
ಸಾರು-ಹುಳಿ
ಸಿಹಿ-ಭಕ್ಶ್ಯಗಳು
ಖಾರ-ಭಕ್ಶ್ಯಗಳು
ಪರಮಾನ್ನ (ಪಾಯಸ) ಗಳು